آن جمعه ها که هیچ ...
این نیمه هم گذشت ...
تو اما نیومدی!