بحرین ای خاک دور مانده از میهن میدانم
که به خاطر دورماندنت چقدر اندوهگینی...
سعی میکنم حس اسارتت را درک کنم...
بحرین مظلوم میدانم چه سخت است
تحمل اسارت مزدوران استعمار .....
بحرین... بازمیگردانیمت.